loading

กิจกรรมของโรงเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC2024) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค
วันที่ 18 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-01/420310124_122129008178089568_1634531229073314763_n.jpg

วันที่ 18 มกราคม 2567
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางบุศรา ปาระมี นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC2024) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค โครงงาน ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นักเรียนผู้พัฒนา ได้แก่ นางสาวภัทรนันท์ อดุลย์ประสาทพร นางสาวชาลิสา เสาร์คำน้อย และนางสาวอริศษรา บุญสุทธิ์ ชั้น ม.5/11
ครูที่ปรึกษา คือ ครูบุศรา ปาระมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน” โครงงานสาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ (Biology and Biotechnology, BI)

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.