loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ประชุมรับแนวทางการดำเนินงานของหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพุทธศาสนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และรายผลการดำเนินงานหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ร่วมเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ปีงบประมาณ พ.ศ.256
วันที่ 22 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-01/420060614_122129656256089568_6080066260577895145_n.jpg

วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2567 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมาย นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายทวีวัฒน์ สันชุมภู หัวหน้างานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประชุมรับแนวทางการดำเนินงานของหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพุทธศาสนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และรายผลการดำเนินงานหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ร่วมเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จาก จำนวน 12 หน่วย เพื่อส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" โดยนายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.