loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมโครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศรายวิชาการงานอาชีพให้กับนักเรียนที่สนใจ
วันที่ 20 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/299335337_3146492558950120_1648895181808260133_n.jpg

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศรายวิชาการงานอาชีพให้กับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประดิษฐ์โคมไฟ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฝึกทำลูกประคบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การทำขนมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขายของออนไลน์
ณ ห้องประชุมผูกมิตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.