loading

กิจกรรมของโรงเรียน

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ในการเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิ
วันที่ 5 ก.ค. 2565
uploads/2/2022-12/291034613_3112345122364864_598597164908367021_n.jpg

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 - 11.00 น. : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้นางญาณิศาคำภิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะทำงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ในการเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใส่ใจสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานของสภานักเรียน และกิจกรรม To Be NUMBER ONE ซึ่งก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ทางโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพได้นำคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”เข้าสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จากนั้นจึงเข้าเยี่ยมชมห้องสภานักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และห้องศูนย์การเรียนรู้การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมผูกมิตร อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.