loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปกรรม หลักสูตรศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ อาคารแมลงปอ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาเขตสะลวง)
วันที่ 28 มิ.ย. 2566
uploads/2/2023-07/357218954_593331632932407_4172469897566883195_n.jpg

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิยาเขตสะลวง) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปกรรม หลักสูตรศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ อาคารแมลงปอ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาเขตสะลวง) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปกรรม หลักสูตรศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ ได้รับเกียรติคณะอาจารย์จาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยากร ด้านประติมากรรม อ.สมศักดิ์ พรมจักร วิทยากร ด้านเทคนิคศิลปะ2มิติ อ.สายพิณ สังคีตศิลป์ วิทยากรด้านภาพพิมพ์ อ.ดร.กนิษฐา พวงศรี วิทยากรด้าน Basic Digital Art ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์ โสมดี อ.จารุวรรณ เพ็งศิริ วิทยากรศิลปกรรมท้องถิ่น อ.สิริพร คืนมาเมือง วิทยากรภูมิปัญญาล้านนา ผศ.รุทธ ประวัง อ.จักรภานุ ไตรยสุทธิ์ ทั้งนี้ มีนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ทัศนศิลป์ ม.4-6 จำนวน 35 คน และมีคุณครูสมชาย สวาสดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คุณครูธนากร สีธิใจ ครูสาขาทัศนศิลป์ คุณครูสมบัติ กาญจนพุฒิโสภน ครูสาขาทัศนศิลป์ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.