loading

กิจกรรมของโรงเรียน

สังคมศึกษาเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
วันที่ 2 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/424674911_122132028266089568_7202688530073393930_n.jpg

วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำโดยนางชนกพร โดกัส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านทักษะทางสังคมศึกษาอย่างรอบด้าน ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย และโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.