loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ให้การต้อนรับคณะกรรมการ นางสาวพิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล และ นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในการตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 12 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/298768983_3138452079754168_4295737604454726779_n.jpg

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ นางสาวพิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล และ นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในการตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2564 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ อาคารวัฒนาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.