loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมค่ายฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 170 คน
วันที่ 12 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/299186163_3140212992911410_6610345472154374051_n.jpg

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 170 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน กิจกรรมค่ายดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธี และมอบหมายให้ นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวสรุปและปิดค่าย นางสาวพิมพิมล คำวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้ 1. ผศ. อาทิตย์ ลภิรัตนากูล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 2. อาจารย์ ดร. วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชา หลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ 3. ผศ.ดร. สิริพร แจ้งสุทธิวรวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และ อาจารย์อลงกรณ์ ขัดวิลาศ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวิทยากรร่วม คือ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และวิทยากรผู้ช่วยซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่ายฝึกทักษะดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.