loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมทหารและตำรวจ ให้กับนักเรียนห้องเรียนเตรียมทหารและตำรวจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
วันที่ 3 ธ.ค. 2566
uploads/2/2023-12/407432784_122120049032089568_6454464134976602466_n.jpg

วันที่ 3-5 ธันวาคม 2566
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ กลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมทหารและตำรวจ ให้กับนักเรียนห้องเรียนเตรียมทหารและตำรวจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
ในการนี้ นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้นายวัชรพรรณ เขียวรอดไพร หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ นำนักเรียนเข้ารับการศึกษาดูงานที่โรงเรียนจ่าอากาศและโรงเรียนนายเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการแนวทางในการเตรียมสอบในสถาบันที่บรรจุแต่งตั้งในการรับราชการทหารและตำรวจ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ และโรงเรียนนายเรือ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.