loading

กิจกรรมของโรงเรียน

พ่นละอองฝอยกำจัดยุงภายในบริเวณโรงเรียน
วันที่ 4 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-11/398224099_122111518256089568_3892546887202815501_n.jpg

4 พฤศจิกายน 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้งานอนามัยโรงเรียนและพยาบาล กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการพ่นละอองฝอยกำจัดยุงภายในบริเวณโรงเรียนโดยรอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดยุงในบริเวณโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย และเป็นการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน โดยในปีการศึกษา 2566 ได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองฝอยกำจัดยุง ในวันที่ 26 สิงหาคม, 10 กันยายน, 19 ตุลาคม และ 4 พฤศจิกายน 2566

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.