loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี โดยวิทยากรจาก สถาบันเซจง ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 7 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/424779293_122133738320089568_5174353645064512677_n.jpg

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ ครูผู้สอนภาษาเกาหลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่2 ได้นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี ห้อง ม. 4/10และ ม5/10 จำนวน 81 คน เข้าร่วมกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี โดยวิทยากรจาก สถาบันเซจง ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนภาษาเกาหลี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาทิ การเรียนรู้การทำหน้ากากเกาหลี การเรียนรู้การทำอาหารเกาหลี การประดิษฐ์ของเกาหลี และเรียนรู้การละเล่นพื้นบ้านของเกาหลี รวมทั้งมุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียนกับครูเจ้าของภาษา

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.