loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางอาชีพ ตามความสนใจของนักเรียน ตามโครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียน
วันที่ 20 ส.ค. 2566
uploads/2/2023-09/368738178_619308147001422_8917094109627034830_n.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางอาชีพ ตามความสนใจของนักเรียน ตามโครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียน โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางอาชีพ ตามความสนใจของนักเรียน ตามโครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางอาชีพตามความสนใจของนักเรียน ทุกรระดับชั้น ดังนี้
ระดับชั้น ม.1 การทำโคมล้านนา
ระดับชั้น ม.2 การทำตุงไชย
ระดับชั้น ม.3 การทำผลิตภัณท์กระดาษสา
ระดับชั้น ม.4 การทำยาดมสมุนไพร
ระดับชั้น ม.6 การทำข้าวแต๋น

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.