loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ประชุมคณะผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติงานวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ เพื่อติดตามงานและการใช้งบประมาณในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 21 พ.ย. 2565
uploads/2/2022-12/c5.jpg

21 พฤศจิกายน 2565 : สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จัดประชุมคณะผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติงานวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ เพื่อติดตามงานและการใช้งบประมาณในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โดยการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่วิชาการ จากโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนหอพระ โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.