loading

กิจกรรมของโรงเรียน

เรียนรู้สู่อาชีพสถานประกอบการญี่ปุ่น
วันที่ 13 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/424615093_122134386542089568_4851503604233424252_n.jpg

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ คณะครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 นำนักเรียนห้องเรียน Multingual Middle School Program : MMSP กลุ่มการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จำนวน 84 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา
"เรียนรู้สู่อาชีพสถานประกอบการญี่ปุ่น" ณ บริษัทเคียวเซร่า(ประเทศไทย) จำกัด เขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบสภาพการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น และมีการประยุกต์ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารสถานการณ์จริง

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.