loading

กิจกรรมของโรงเรียน

“ค่ายภาษาจีน 2022 Shanghai International Sister Cities Youth Camp” ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้
วันที่ 3 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/295902680_3133399366926106_1274071395115743566_n.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้นางศศิณัฏฐ์ อินต๊ะ ครูผู้สอนภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 แผนการเรียนภาษาจีน จำนวน 10 คน เข้าร่วม “ค่ายภาษาจีน 2022 Shanghai International Sister Cities Youth Camp” ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างนครเซี่ยงไฮ้และเมืองพี่เมืองน้อง ตลอดจนส่งเสริมมิตรภาพระหว่างเยาวชนจากทั่วทุกมุมโลก​ จาก​ 17​ ประเทศ​ โดยมีนักเรียนจำนวน 10 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.น.ส.เบญญาดา เทพสุนทร ม.5/6
2.น.ส.พัณณิตา น้อยฉาย ชั้น ม.5/6
3.น.ส.ณัฐชยา สุวรรณ์ ชั้น ม.5/7
4.น.ส.บุญญธิดา ปาลี ชั้น ม.5/7
5.น.ส.ช่อผกามาศ วงศ์คำมูล ชั้น ม.6/6
6.น.ส.ทอรุ้ง พอเพียง ชั้น ม.6/6
7.น.ส.อัญชนิฐา ภักดีเจริญ ม.6/6
8.น.ส.พรรัตน์ พรรัตนทวีกุล ชั้น ม.6/7
9.น.ส.ธัญชนก เจริญชัย ชั้น ม.6/7
10.น.ส.อรุณี มูลเมือง ชั้น ม.6/7
ซึ่ง​ในพิธีเปิดและพิธีปิดมีการถ่ายทอด​ถึงศิลปวัฒนธรรม​ของแต่ละประเทศ​ ทางโรงเรียน​วัฒ​โนทัย​พายัพ​เชียงใหม่​ ได้ถ่ายทอด​ถึง​ศิลปวัฒนธรรม​การฟ้อนเล็บ​
การร้องเพลงประกอบ
ฝึกซ้อมการแสดงโดย
คุณครูกานต์พิชชา​ โนต๊ะ
คุณครูวชิราภรณ์​ วงษ์เนตร
คุณ​ครู​ศุภลักษณ์​ เงาทอง
ครูผู้สอนนาฏศิลป์​ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.