loading

กิจกรรมของโรงเรียน

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ระดับชั้น ม.4/14 เข้าร่วม “กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 256
วันที่ 15 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-11/402443201_122115790676089568_6941647729731022219_n.jpg

วันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวเกศรินทร์ ปัญญาศรี นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ระดับชั้น ม.4/14 เข้าร่วม “กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2566 : สานศิลป์ ถิ่นสันกำแปง" ณ ค่ายโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ได้รับประสบการณ์ตรงในการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อจะได้นำความรู้มาปรับใช้ในการเรียนและการทำโครงงานต่อไป

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.