loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรรมการบริหาร นางสาวนลินี จีนกูล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ และ นางสาวนภัสสรณ์ ฐิติวัฒ
วันที่ 1 ก.ย. 2565
uploads/2/2022-12/301398140_3154621928137183_7237518430109216084_n.jpg

วันที่ 1 กันยายน 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรรมการบริหาร นางสาวนลินี จีนกูล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ และ นางสาวนภัสสรณ์ ฐิติวัฒนานันท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแกนนำโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน และจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สู่เป้าหมายโลกแห่งการพัฒนา

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.