loading

กิจกรรมของโรงเรียน

จัดกิจกรรมเรียนเสริมความรู้เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยในการเตรียมสอบ TGAT/TPAT ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 18 ต.ค. 2566
uploads/2/2023-10/393751549_650476393884597_3213240788931909613_n.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมเรียนเสริมความรู้เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยในการเตรียมสอบ TGAT/TPAT ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบ TGAT/TPAT ในวันที่ 2-7 และ 9-12 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยมีคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมควบคุมและดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.