loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1
วันที่ 16 ธ.ค. 2566
uploads/2/2024-01/410900452_122122722836089568_3542549871794401687_n.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนให้เตรียมตัวเปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัยกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพโดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา พรหมวัชรานนท์

บรรยายใน หัวข้อ Why is English so important? and using English in the university ณ ห้องประชุมเสริมสุข โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.