loading

กิจกรรมของโรงเรียน

วันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31 พ.ค. 2566
uploads/2/2023-06/350835133_953895318985743_9173876246288730761_n.jpg

31 พฤษภาคม 2566 : นายสุพล. ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ิอให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัย และอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.