loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การอบรมนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 16 ธ.ค. 2565
uploads/2/2023-01/320753717_695639708865102_9024180464714111364_n.jpg

16 ธันวาคม 2565 : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำโดย นางจันทร์ดาว แสงแก้ว หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมด้วยคณะครูในระดับชั้น ดำเนินการอบรมนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงบประมาณและนางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้โอวาทนักเรียน ณ หอประชุม 117 ปี วัฒโนทัยพายัพ
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.