loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมค่ายอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 18 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-11/402255144_122115534770089568_3319208775844806532_n.jpg

18 พฤศจิกายน 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานเปิด กิจกรรมค่ายอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสุพจน์ สุขแยง และ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
กิจกรรมค่ายอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การและทักษะทางคณิตศาสตร์แก่นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ และให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 39 คน
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก และ อาจารย์ดร.ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์ มาเป็นวิทยากรค่าย ในหัวข้อ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน MEP: Math X Python และ การเขียนโปรแกรมคำนวณสำหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.