loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ณ วิหารพระเจ้าแค่งคม โดยงานโรงเรียนวิถีพุทธ
วันที่ 24 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-12/405053402_122117005976089568_2184313325852311330_n.jpg

24 พฤศจิกายน 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ณ วิหารพระเจ้าแค่งคม โดยงานโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูโสภณปริยัติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และพระสงฆ์จำนวนทั้งสิ้น 5 รูป รับบิณฑบาต โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.