loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 27 มิ.ย. 2565
uploads/2/2022-11/290396235_3107090772890299_8226080671160762642_n.jpg

27 มิถุนายน 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยนางสาวสุธาสินี การชัยตระกูล หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรับฟังบรรยายพิเศษในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสขององค์กร และการบรรยายพิเศษเกณฑ์การดำเนินการตามตัวชี้วัด 43 ข้อ ของการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT) ของสถานศึกษา ณ โรงแรมเชียงใหม่คุ้มภูคำ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.