loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้ง 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 18 มิ.ย. 2566
uploads/2/2023-07/352530073_587175040214733_3457273029083187807_n.jpg

18 มิถุนายน 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้ง 1 ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีให้กับนักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมต่ำกว่า 70 คะแนน และผู้ปกครองนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายเปรมศักย์ ศรีนวล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.