loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันที่ 10 มิ.ย. 2566
uploads/2/2023-07/352522663_584897893775781_6442114818982355752_n.jpg

11 มิถุนายน 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2566 เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยแยกการประชุมออกเป็น 3 จุด ตามแผนการเรียนของนักเรียน โดยภาคเช้าเป็นการประชุมของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ดังนี้ จุดที่ 1 หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี เป็นแผนการเรียนกลุ่มภาษา ได้รับเกียรติจาก นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี จุดที่ 2 ห้องประชุมดอกปีบ เป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัย เป็นประธานในพิธี จุดที่ 3 ห้องประชุมเสริมสุข เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ได้รับเกียรติจาก นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี สำหรับภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.5 โดยจุดที่ 1 หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี ได้รับเกียรติจากนางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี จุดที่ 2 ห้องประชุมดอกปีบ ได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธี และจุดที่ 3 ห้องประชุมดสริมสุข ได้รับเกียรติจาก นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม เป็นประธานในพิธี โดยในการประชุมครั้งนี้มีการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน รวมทั้งการแสดงศักยภาพของนักเรียนด้านการเป็นพิธีกร ด้านบรรเลงเพลงจากวงโยธวาทิตและด้านภาษาต่างประเทศที่ 2 และ 3 พร้อมกันนั้นมีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียน เรียนดี ก่อนที่จะพบคุณครูที่ปรึกษาในห้องเรียนของนักเรียน

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.