loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมการฝึกอบรมค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 15 ก.ค. 2566
uploads/2/2023-07/360113463_602639875334916_7071276395076634251_n.jpg

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา และมีเจตคติ ที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ตลอดจน เห็นความสำคัญ และตระหนักถึง ประโยชน์ของวิชาวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของเลือด/การหมุนเวียดเลือดและการเคลื่อนที่ของเซลล์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะภายในของสัตว์ทดลอง โดยเน้นการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.