loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-04/329823589_3411536039165866_9202893774344007931_n.jpg

9-10 กุมภาพันธ์ 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยน มอบหมายให้ คณะครู งานลูกเสือ และยุวกาชาด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะระเบียบวินัย เข้าใจในกระบวนการลูกเสือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์งานลูกเสือ และยุวกาชาด โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.