loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์
วันที่ 27 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-04/334311522_592154709479174_155012932712682388_n.jpg

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุพล ประสานศรี รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน และบันทึกภาพร่วมกันกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจซึ่งประกอบด้วย 3 รายการ คือ
รายการที่ 1 รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้
1.1 รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.2 รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.3 รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.4 รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.5 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.6 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.7 รางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.8 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.9 รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.10 รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.11 รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.12 รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.13 รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รายการที่ 2 รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการหรือโครงงานคณิตศาสตร์ นักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ภาคเหนือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566
2.1 รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอผลงานวิชาการหรือโครงงานคณิตศาสตร์ แบบโปสเตอร์
2.2 รางวัลระดับเหรียญทองแดง การนำเสนอผลงานวิชาการหรือโครงงานคณิตศาสตร์ แบบบรรยาย รายการที่ 3 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
3.1 รางวัลการแข่งขันคิดเลขเร็ว 180IQ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3.2 รางวัลการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.3 รางวัลการแข่งขันซูโดกุ (SUDOKU) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.4 รางวัลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.5 รางวัลการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.7 รางวัลการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.