loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาการบริหารคุณภาพการศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
วันที่ 30 พ.ค. 2565
uploads/2/2022-11/284549185_3086404151625628_8914119079336805310_n.jpg

วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยนายณรงค์ชัย วรรณมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวรัชรินทร์ แปงแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และนางสาวปัทมาภรณ์ แดงดง หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ ได้นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาการบริหารคุณภาพการศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ทั้งนี้ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและคณะ ได้เป็นวิทยากรทางวิชาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการคุณภาพการบริหารงาน 4 ฝ่ายโดยเฉพาะกลุ่มงานบริหารงบประมาณ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ระหว่างวันที่ 30-31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.