loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 24 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-12/405763892_122117133026089568_2120615885412533564_n.jpg

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งนำโดยนางจันทร์ดาว แสงแก้ว หัวหน้าระดับชั้น ม.4 และคณะครูระดับชั้น ม.4 ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 503 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน เป็นคนดี มีศีลธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพระวิทยากร พระมหาอภิรักษ์ ยโสธโร จากสถาบันพุทธศิลป์โลก และพระอาจารย์เฉลิมชัย ชยเสฏโฐ พร้อมทั้งคณะวิทยากรจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก เป็นผู้ถ่ายทอดคำสอนและความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ "ความมีวินัย ความสุภาพ และจิตอาสา" และกิจกรรม 5 ห้องชีวิต ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.