loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริธรรม
วันที่ 27 ต.ค. 2566
uploads/2/2023-10/396140907_122102143124089568_1781461809833553018_n.jpg

27 ตุลาคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริธรรม
ให้กับนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพพร้อมทีมบริหาร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึกฝนนักเรียนในการพัฒนาตนเองเพื่อ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย” และเอกลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ รวมทั้งร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา โดยส่งเสริมให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนแต่งกายชุดพื้นเมือง และร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระแบบยาว (ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นอยู่ด้วยความสงบ) พร้อมกันนั้นได้เชิญชวนให้ทุกคนนั่งสมาธิ/อธิษฐานชำระจิต สร้างสติในการดำเนินชีวิต ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.