loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพขับเคลื่อนการอบรมครูข่ายด้านการประชาสัมพันธ์แห่งโลกยุคดิจิทัล
วันที่ 22 มี.ค. 2566
uploads/2/2023-04/337518966_743867913802082_4461423306778610188_n.jpg

22 มีนาคม 2565 : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างและพัฒนาเครือข่ายครูด้านประชาสัมพันธ์” โดยได้รับเกียรติจากนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 นำโดยนางปาญนิศา ไชยพรหม ผู้อำนวยการส่วนข่าวและภูมิภาค สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3 นางสาวเกษศินี รัตนพันธุ์ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ และนายฐาปกรณ์ แก้วบ้านฝาย นักสื่อสารมวลชน เป็นวิทยากร ร่วมกับครูทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นตัวแทนครูจาก 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 6 กลุ่มบริหารงาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงานของตนเองได้ ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.