loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารงาน e-school โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 11 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-11/400780017_122113644998089568_3015821318326834306_n.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารงาน e-school โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยมีนางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหารข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และตัวแทนข้าราชการครูจากโรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการอบรม โดยวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการภายในโรงเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เก็บข้อมูลนักเรียนตามรูปแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ทั้งความประพฤติ ผลการเรียน หรือความเสี่ยงของนักเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ติดตามพฤติกรรมนักเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต มีหัวข้อในการอบรม ดังนี้
1. การเตรียมระบบ e-school กับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
2. วิธีการติดตั้งระบบ e-school
3. ขั้นตอนการใช้ระบบ e-school เพื่อเกษียณหนังสืองานสารบรรณกลุ่มงาน 4 ฝ่าย
4. ขั้นตอนการใช้ระบบ e-school เพื่อเกษียณหนังสืองานสารบรรณระบบการเงินและบัญชี พัสดุ งานบุคคล
5. ขั้นตอนการใช้ระบบ e-school การวัดผลประเมินผลและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเก็บข้อมูลนักเรียนรูปแบบ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายไพศาล ชนะกุล วิทยากร ผู้พัฒนาโปรแกรม ระบบบริหารโรงเรียน eschool ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.