loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเครือข่ายภาคเหนือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 9 ก.ย. 2566
uploads/2/2023-10/378580326_631294955802741_7751518842457907414_n.jpg

วันที่ 9-10 กันยายน 2566 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 และ 12 จำนวน 60 คน
เข้าร่วมโครงการนักเรียนความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ (Gifted math) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเครือข่ายภาคเหนือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนางพัชรินทร์แสนแปง หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ และนางสิรดา สารสมลักษณ์ หัวหน้าห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) นางกรรณิกา คำป๊อก และนางสาวชรินรัตน์ อินทะวัน คณะครูห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) เป็นครูผู้กำกับดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.