loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 16 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/425341159_122134964282089568_8458609053063150958_n.jpg

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567: นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ งานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากการนำนักเรียนเยี่ยมชมและรับการแนะแนวการศึกษาจากทั้งสองคณะแล้วยังมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง และมีเจตคติ ที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ตลอดจน เห็นความสำคัญ และตระหนักถึง ประโยชน์ของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำข้อมูลในการศึกษาดูงาน ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.