loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
วันที่ 13 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/424666318_122133953384089568_5721548631142661795_n.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นผู้มอบรางวัล และให้โอวาทแก่นักเรียน
ดังนี้  

1. ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
พร้อมด้วยคณะครูสังกัดโครงการฯ ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.