loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 21 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-12/405067702_122117046122089568_5670618205100090376_n.jpg

นอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงาน จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรับเกียรติจากนางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นายมนัส ชัยก๋า หัวหน้าระดับชั้น ม.1 และคณะครูระดับชั้น ม.1 ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมและมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 496 คน วัตถุประสงค์โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน เป็นคนดี มีศีลธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยได้รับความเมตตาจากพระวิทยากร พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน พระอาจารย์สมบูรณ์ ปริปุณฺโณ และ นายจิรทัศน์ เนธิบุตร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นผู้ถ่ายทอดคำสอนและความรู้แก่นักเรียน กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ ๘๔ ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.