loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ต้อนรับคณาจารย์จาก สาขาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ
วันที่ 10 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-01/418857978_122127303278089568_7683825912527319385_n.jpg

10 มกราคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นายสุพจน์ สุขแยง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ ต้อนรับคณาจารย์จาก สาขาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 งานวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมรุ่นเยาว์เพื่อสังคมผ่านการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเชิงสหวิทยาการ” โดยมี คณะผู้วิจัย ดังนี้
1. อาจารย์ ดร. ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ อาจารย์ประจำ สาขาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พินทุสร อ่อนเปี่ยม อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
3. อาจารย์พิระพงศ์ วงศ์แสนสี อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ในการนี้ โครงงาน “ห้าประตูสี่แจ่ง : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ” ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านงานวิจัยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ นางจุฑามาศ อนุกูลวรรธกะ และนางสุพิชชา บุญยืด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.