loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนโดยใช้ PE
วันที่ 3 มี.ค. 2566
uploads/2/2023-04/334698641_1138717156820786_5614552826889173383_n.jpg

วันที่ 3 มีนาคม 2566 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนโดยใช้ PEEP Model โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้มอบหมายให้นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และนางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน และบันทึกภาพร่วมกันกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย
ข่าว/ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.