loading

กิจกรรมของโรงเรียน

“กิจกรรมค่ายชีววิทยารุ่นเยาว์” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อ เรื่อง วัฏจักรของเซลล์ และการใช้กล้องจุลทรรศน์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 14 ต.ค. 2566
uploads/2/2023-10/391720123_648157304116506_2268199398033857579_n.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียนพิเศษ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566
ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11-12 (นักเรียนห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)) จำนวน 60 คน เข้าร่วม “กิจกรรมค่ายชีววิทยารุ่นเยาว์” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อ เรื่อง วัฏจักรของเซลล์ และการใช้กล้องจุลทรรศน์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท. มช.)
โดยได้มอบหมายให้ นางพัชรินทร์ แสนแปง หัวหน้าห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางสิรดา สารสมลักษณ์ หัวหน้าห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) และคณะครูห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) ร่วมควบคุม และดูแล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อเร็วๆนี้

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.