loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแนวความคิดและการสร้างทักษะการออกแบบการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงเพื่อการพัฒนานวัตกรรม”
วันที่ 23 ธ.ค. 2566
uploads/2/2024-01/413875875_122123962844089568_716033623572793675_n.jpg

นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางบุศรา ปาระมี และ นายปัญกร ชรินธรบรรจง นำนักเรียนชั้น ม.5/11 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE)
เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแนวความคิดและการสร้างทักษะการออกแบบการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงเพื่อการพัฒนานวัตกรรม”
กิจกรรมที่ 3 “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างนวัตกรรม ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง : การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตัวรองรับและการประยุกต์ใช้สำหรับผลิตไบโอดีเซล ผ่านกระบวนการ Transesterification และการวิเคราะห์สมบัติด้วยเทคนิค SEM” โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.