loading

กิจกรรมของโรงเรียน

วิทยาศาสตร์เยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
วันที่ 2 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/425010949_122132016584089568_2621315487915232076_n.jpg

วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดยนางสาวพิมพิมล คำวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนแบบ Active learning รวมทั้งแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.