loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะชีวิต ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ ม.1/13 ม.2/13 ม.3/13
วันที่ 28 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-02/421905455_122131168400089568_6753734999020938337_n.jpg

วันที่ 27-28 มกราคม 2567 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ กลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะชีวิต ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ ม.1/13 ม.2/13 ม.3/13 โดย นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างทักษะชีวิต จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความความรู้และทักษะชีวิตให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมทหารและตำรวจ โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการความเป็นผู้นำและทักษะชีวิต ณ บ้านฝันรัก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.