loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมค่ายเพิ่มพูนความรู้สู่สนามสอบ สำหรับนักเรียนห้องเรียน สอวน.-กสพท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 24 ต.ค. 2565
uploads/2/2022-12/312828763_438335461765359_2120674042524292853_n.jpg

วันที่ 24 -26 ตุลาคม 2565 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายเพิ่มพูนความรู้สู่สนามสอบ สำหรับนักเรียนห้องเรียน สอวน.-กสพท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ สอวน.-กสพท. และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเติมเต็มความรู้ตลอดจนสร้างความตื่นตัวในการสอบวัดความรู้เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมบีพี เชียงใหม่ ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.