loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565
วันที่ 4 ก.ค. 2565
uploads/2/2022-12/304112903_401480362117536_403342030410369917_n.jpg

ในวันที่ 4 กันยายน 2565 :
งานห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 และได้ดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นการอ่านและคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (การสอบ TEDET) ของนักเรียนหลักสูตรอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.