loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตทักษะชีวิตวัยเรียน วัยรุ่น และระบบเฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านระบบ School Health Hero ให้กับคณะครู และ นักเรียนแกนนำของโรง
วันที่ 3 ก.ย. 2565
uploads/2/2022-12/302239901_401757978756441_6608002413139464956_n.jpg

วันที่ 3-4 กันยายน 2565 : งานจิตวิทยาบำบัด กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตทักษะชีวิตวัยเรียน วัยรุ่น และระบบเฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านระบบ School Health Hero ให้กับคณะครู และ นักเรียนแกนนำของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนั้นได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู วิทยากรผู้ให้ความรู้จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
1. นางสาวกิตติกุล เทียมแก้ว นายแพทย์ชำนาญการ
2. นางสาวเสาวรส แก้วหิรัญ นักจิตวิทยาคลินกชำนาญการ
3. นางสาวศุภิญญา สุทธิเชื้อชาติ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
4. นางสาวจตุตา ผกาผล นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
5. นางสาวอมรพรรณ นันทศรี นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
6. นางสาวรุ่งธิดา ผดุงศักดิ์วงศ์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
7. นางสาวศิรณฎา พรมแก้ว นักจิตวิทยาคลินิก
8. นางสาวฉัตรนราภรณ์ ตั้งต้นเจริญสกุล นักจิตวิทยาคลินิก
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมดอดปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.