loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมการสอนภาษาเกาหลี
วันที่ 19 ธ.ค. 2566
uploads/2/2024-01/410985146_122123084768089568_546605348026480450_n.jpg

นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ อาจารย์ชอง ซอนฮอน และนักศึกษาชาวเกาหลี จำนวน 10 คน จากมหาวิทยาลัยโฮเซ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จัดกิจกรรมการสอนภาษาเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเกาหลีนอกห้องเรียนให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาเกาหลี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ผ่านกิจกรรมประดิษฐ์พัดเกาหลี กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษา

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.