loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์
วันที่ 11 ก.ย. 2566
uploads/2/2023-10/380656018_635211902077713_5910749548311376217_n.jpg

ในวันที่ 11 กันยายน 2566 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้รองผู้อำนวยการได้แก่ นางญาณิศา คำภาระ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการ นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ และนางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน และบันทึกภาพร่วมกันกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทุกคน ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน
ซึ่งประกอบด้วย 2 รายการ คือ
รายการที่ 1 การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 จำนวน 15 คน
รายการที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ได้แก่
1. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (Amath) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (Amath) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
5. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. การแข่งขัน GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
7. การแข่งขัน GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.