loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ ครูวิชาการ และครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย
วันที่ 19 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/298119943_3145786109020765_5528451879743919729_n.jpg

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 : เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ ครูวิชาการ และครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ครูมีความสามารถจัดการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สพฐ. เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรม ดังนี้
1. ดร.ชยพร กระต่ายทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตร
และมาตรฐานการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการ
ศึกษา
2. นายธัญญา เรืองแก้ว ข้าราชการบำนาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พร้อมด้วย ดร. วราภรณ์ อนุวรรัตน์ และ นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สปม.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม และได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.